Akodo Motohito

Akodo bushi with some fame within the Lion clan due to heroic deeds

Description:
Bio:

Akodo Motohito

L5R: Reign of Screams Toju Toju