Daidoji Shouretsu

Daidoji Bushi

Description:
  1. Either a potential suitor to or an assassin of Lady Matsu Kyoko.
Bio:

Daidoji Shouretsu

L5R: Reign of Screams Toju Toju