Lady Matsu Kyoko

Lion clan courtier and bushi, beautiful and talented

Description:

Matsu_Kyoko_-_eldest_daughter_of_Matsu_Takashi.jpg

Bio:

Lady Matsu Kyoko

L5R: Reign of Screams Toju Toju