Matsu Doho

Matsu Beserker friend of Ruri Sorano and Nori Raiden

Description:

Ruri rolled 61 on Gossip to make Matsu Doho look good. Doho gains Glory.

Bio:

Matsu Doho

L5R: Reign of Screams Toju Toju