Bayushi Ruri Sorano

Scorpion clan Courtier

Description:

purple_bottle_for_Bayushi_Ruri_Sorano.jpg

Bio:

Bayushi Ruri Sorano

L5R: Reign of Screams Toju Toju